Πτυχιακή Εργασία ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.

Πτυχιακή

πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθΟι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία περιλαμβάνει το τίτλο και μια συνοπτική περιγραφή. Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχής (π. χ. Πίνακας 1, Πίνακας 2 κ. τ. If you have any issues with regards to where and how to use εκπονηση διδακτορικων εργασιων (relevant web-site), you can get hold of us at our page. λ. ). Πανομοιότυπος τρόπος αρίθμησης εφαρμόζεται και για τα διαγράμματα, τα γραφήματα και για τις εικόνες (εφόσον υπάρχουν).

Απαραιτήτως προσκαλούνται ως μέλη της επιτροπής εξέτασης ο αναπληρωτής επιβλέπων σε περίπτωση που ο επιβλέπων είναι εξωτερικός συνεργάτης ή η ΠΕ έχει εκπονηθεί κατά τη διάρκεια προγράμματος κινητικότητας φοιτητών, ή σε περίπτωση συνεπίβλεψης, ο επικουρικός επιβλέπων.

Αν το Τμήμα κρίνει τους λόγους βάσιμους, θα επιτρέψει τη συνέχιση της εκπόνησης της πτυχιακής για ένα ακόμη εξάμηνο. Η ΠΕ είναι μια προσωπική δημιουργία. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που σε μια ΠΕ οι συγγραφείς είναι δυο, τότε το έντυπο συμπληρώνεται ΜΟΝΟ μια φορά με τα ονόματα όλων των φοιτητών και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ένα COMPACT DISC στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

Η επιτροπή εξέτασης συντάσσει και υπογράφει βαθμολόγιο, σύμφωνα με το πρότυπο πουπαρουσιάζεται στο Παράρτημα Βʹτου Κανονισμού Πτυχιακής Εργασίας Σε περίπτωση πτυχιακής εργασίας που εκπονήθηκε από δύο φοιτητές, συντάσσεται ξεχωριστό βαθμολόγιο για κάθε μέλος της ομάδας.

Η ανάληψη της πτυχιακής εργασίας επικυρώνεται με σχετική δήλωση προς τη Γραμματεία του Τμήματος, η οποία υπογράφεται από τον φοιτητή και από τον επιβλέποντα. Οι φοιτητές υποβάλλουν την εργασία τους τμηματικά (κατάθεση αναφορών προόδου) σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθηγητή.πτυχιακη εργασια,διπλωματικη εργασια,φοιτητικη εργασια,διδακτορικη εργασια,εργασια shipping,εργασια finance,εργασια ψυχολογια,εργασια marketing,εργασια απθ

Δίνονται, για παράδειγμα, πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες, πως δόθηκαν τα ερωτηματολόγια, που έγιναν οι συνεντεύξεις, πόσος χρόνος χρειάστηκε από τους συμμετέχοντες να πραγματοποιηθεί η έρευνα, ο τόπος στον οποίο πραγματοποιήθηκε, αντιδραστήρια, πρωτόκολλα συλλογής δεδομένων ή παρέμβασης, φόρμα συγκατάθεσης κ. α. Στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τα οποία μεταφράστηκαν από μια άλλη γλώσσα, θα πρέπει να δοθούν πληροφορίες για τη μέθοδο μετάφρασης και στάθμισης του ερωτηματολογίου, να περιγράφεται ο τρόπος απόκτησης άδειας χρήσης του ερωτηματολογίου κ. α.

Η παρουσίαση της ΠΕ έχει διάρκεια 10-12 λεπτά. Αν ο φοιτητής επιθυμεί, μπορεί να απευθύνει τις ευχαριστίες του σε όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας ή τον βοήθησαν κατά τη διάρκεια της εκπόνησής της. Στην ίδια περιοχή αντικειμένου ΠΕ μπορούν να δουλεύουν περισσότεροι από ένας φοιτητές ή ομάδες.

Όταν ο φοιτητής επιθυμεί να εκπονήσει πτυχιακή εργασία, μελετά τον κατάλογο θεμάτων που είναι αναρτημένα στη σχετική ενότητα του δικτυακού τόπου του Τμήματος, επιλέγει αυτά που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, και, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους επιβλέποντες, καταλήγει στο θέμα το οποίο θα αναλάβει.

Στη συνεπίβλεψη ΠΕ μπορεί να συμμετέχουν ερευνητές άλλων ιδρυμάτων του εσωτερικού ή και του εξωτερικού, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Οι αριθμοί των σελίδων στον πίνακα περιεχομένων τοποθετούνται στο δεξί διάστημα, ενώ το κενό διάστημα μεταξύ του τίτλου και του αριθμού της σελίδας καλύπτεται με διάστικτη γραμμή (βλέπε πρότυπο).

Για να ολοκληρωθεί η εργασία και ουσιαστικά να υλοποιηθεί ο σκοπός της έρευνας, θα πρέπει να δοθεί απάντηση στην κύρια ερευνητική υπόθεση και σε κάθε μία από τις επιμέρους υποθέσεις που διατυπώθηκαν κατά τον σχεδιασμό της έρευνας. Η διαδικασία της εκπόνησης της ΠΕ παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, εφαρμόζοντας την αυστηρή, συστηματική και επιστημονική προσέγγιση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *